کتاب آینه، تصویرگر اهمیت سوابق در تصمیم گیری انسان هاست