تاکید مقام معظم رهبری، در دستور کار وزارت ارشاد قرار دارد