عابدینی: استیل‌آذین با رفع ایرادات در مزایده چهارم شرکت کرد