کارگاه هاي ميراث فرهنگي ويژه کودکان در طهران قديم برپا مي شود