همايش 10 هزار نفري ميثاق جانبازان با ولايت در قم برگزار مي شود