مشهدمقدس میزبان جشنواره ملی محراب همزمان با ایام دهه کرامت می شود