قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد