پوری حسینی: نتایج مزایده چهارم تا یکشنبه آینده اعلام می شود