مرا به نور عزّتت پیوند ده تا تو را بهتر بشناسم و از غیر تو جدا شوم