کودک شش ساله‌ی بریتانیایی موفق به کسب یکی از مدارک مایکروسافت شد