مشتری 336 میلیاردی برای پرسپولیس و 290 میلیاردی برای استقلال