عابدینی: امیدوارم در کمیته سه نفره تعیین اهلیت نقش وزیر ورزش کمرنگ باشد | ما برنده بودیم