خوان اول را به سلامت رد کردیم/ پرسپولیس مانند دربی در مزایده از استقلال جلو است