اقتصاد نفتی به ما حکم می کند که دانشگاه نفتی داشته باشیم/ضرورت راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در لرس