۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی و بیش از ۱۳کشور برگزار می شود.