حضور کارمندان رسمی در مراسم استقبال حسن روحانی الزامی شد!