استاندار مرکزی بر احیای ظرفیت راکد صنعتی استان تاکید کرد