پوری حسینی: بعیداست درباره پرسپولیس مزایده پنجمی در راه باشد | درباره استقلال چون تک متقاضی وارد شد ب