تجهیز۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ‌ریلی در ۸ سال