ضعف در استفاده از ظرفیت‌ها برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس