محفل انس با شهدا در مدرسه علمیه الغدیر اهواز برگزار شد