عمده مشکل واحدهای صنعتی در اردبیل با سیستم بانکی است