پوری‌حسینی: اول شدن در مزایده امروز به معنای برنده شدن نیست