وزیر امور مهاجرین افغانستان: بازگشت مهاجران افغانستان به کشور از اولویت های حکومت وحدت ملی است