اجرای طرح واکسیناسون احشام بصورت رایگان در هرمزگان