با اقدام کارگر تنظیف شهرداری منطقه‌ی چهار؛ سارقان فراری شدند