شرایط بازگشت داوطلبانه مهاجران به افغانستان فراهم شود