آغاز چهارمین روز مسابقات بین المللی قرآن با رقابت ۳ حافظ و ۱۱ قاری