«ملکان عذاب» با حضور محمدرضا سرشار و احمد شاکری نقد می‌شود