پاکت خریدار استقلال باز شد | نام و قیمت پیشنهادی خریدار مشخص شد