ارتباطات دانشگاه های ایران و ترکیه باید پایدار و مستمر باشد