برداشت ۶ هزار میلیاردی از خزانه برای پرداخت یارانه