زد و خورد پلیس ژاپن با معترضان در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا