تعیین پیوندهای هالوژنی به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی