جامعه عامل به رهنمودهای قرآنی از آسیب‌ها در امان است