محراب 500 ساله مسجد جامع سراب به موزه آذربایجان انتقال یافت