با ايجاد ائتلاف هاي قدرتمند منطقه اي بر چالش هاي امنيتي، سياسي، اقتصادي می توان غلبه کرد