صالحی: گسترش نیروگاه های هسته ای درحاشیه خلیج فارس از برنامه های راهبردی است