این استقلال درست می شود، شک نکنید | دوباره قهرمان می شویم