انتقاد از آمار نگران کننده بیکاری/ دولت سیاست مردمی کردن اشتغال را اجرایی کند