پورکیانی: حضور موفق قایقرانی در یونیورسیاد موجب نفوذ آن در دانشگاه ها است