مشارکت فعال شوراهای صنفی، به ارتقاء سطح سلامت معیشت و رفاه آینده سازان کشور کمک می‌کند