صالحی: استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای در حاشیه خلیج فارس از برنامه‌های راهبردی است