تولید عسل ویژه بیماران دیابتی برای اولین بار در اردبیل