پاکت خریدار استقلال باز شد؛ نام و قیمت پیشنهادی خریدار مشخص شد