استاندار سمنان: ورود گردشگران خارجی به کشور فرصت است