همایش جایزه ملی کیفیت و تعالی بخش کشاورزی برگزار می شود