سبحانی:حضور خودروسازان را نه تایید می کنم نه تکذیب