انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر منتشر شد