پاسخ همداني به بحث‌هاي جنجالي اين روزها/ بحث خیانت در استقلال نبود